Referat fra generalforsamlingen 2023


23 personer havde tilmeldt sig til spisning kl 18.30, og yderligere to mødte op til selve generalforsamlingen klokken 19, i alt 25 personer inklusive bestyrelsen, eller knap en tredjedel af klubbens medlemmer.

Hans Jørgen valgtes til dirigent, og styrede slagets gang med stor myndighed.

I formandens beretning glædede Finn sig over, at klubbens medlemstal i indeværende sæson, er vokset med ca 25 procent. Det er også dejligt at se, hvor mange der hygger sig mandag, onsdag og fredag formiddage. Positivt hvor mange der deltager i diverse Cupper, de mange fine placeringer kegleholdene indtager i tabellerne, ikke kun klubbens bedste hold, der sigter direkte mod 2. Division, samt fremgangen i medlemstal også af Pool- og Snooker-spillere. Formanden glædede sig også over, at Hjørring Firmasport er i lokalerne 8 - 10 gange i løbet af sæsonen, men trist er det, at Hjørring Kommune har sparet besøgene fra Den Gode Modtagelse væk. Finn kom også ind på, at en væsentlig grund til, at vi i Hjørring Billardklub har nogle fantastiske forhold, for en stor dels vedkommende kan tilskrives vores mangeårige engagement i Danacup, men at det kapitel, hvor vi har passet UCN nu er en saga blot. Bestyrelsen valgte at meddele Danacup, at vi ikke længere magter, at finde medlemmer til at dække de ca 900 mandetimer i uge 30. Havde 60 medlemmer ud af klubbens 80 stillet op, så havde vi hver især kun skulle afse 15 timer, men antallet af hjælpere fra klubben har længe været for nedadgående, således at der i år kun var 30, der så i gennemsnit brugte 30 timer på Danacup, flere endda meget mere end 30 timer! Danacup er kede af vores beslutning, men vil forsøge at finde en lettere, men også en mindre givtig opgave til os, som hjælpere til Danacup fremover. Mere herom senere, men dette kommer sammen med huslejestigning og stigende elpriser til, at betyde en mindre kontingentstigning. Formanden kunne berette at 28.000 fra foreningspuljen betalte for udskiftningen af bord 1, sådan at vi nu har fire identiske Verhoeven kegleborde. Formanden glædede sig også over, at vi i 2022 fik skudt gang i klubbens hyggelige grillaftener, og takkede af efter 23 år med, en tak til sponsorer, til medlemmerne og til bestyrelsen.

Klubbens kasserer forelagde det reviderede regnskab, og Jens kunne berette om et underskud på 42.000, men at der ikke er grund til panik, da budgettet der blev fremlagt samtidig, vil vise et tæt på nul-resultat for næste sæson, selv uden Danacup. Klubbens egenkapital er på ca 220.000 Regnskabet godkendtes uden kommentarer.

Fastsættelse af kontingent krævede lidt forhandling frem og tilbage. Rolf ville gerne vide om det var en bestyrelsesbeslutning, eller en beslutning man kunne enes om på generalforsamlingen. Skulle det ske i form af en mindre halvårsforhøjelse på 35 kroner, visualiseret af Kassereren med en six-pack dåseøl, plus egenbetaling af spillerlicens på 300 kroner helårligt? Den voldsomme stigning i elpriserne, huslejestigningen nødvendiggør en kontingentstigning af denne størrelse, og man enedes med et kontingent på 850 kroner halvårligt for seniorer og pensionister. 23 af 25 stemte for!

Valg af Formand (lige år), men da Finn valgte at trække sig før tid trådte Joachim til, sådan at han nu er klubbens nye formand indtil næste formandsvalg i 2024.

Valg af Kasserer (ulige år) Jens Funk modtog genvalg

Valg af et bestyrelsesmedlem (lige år), da Thorvald valgte at trække sig før tid, blev Claus valgt for et år.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen (ulige år), Bent, Mogens og Kim valgtes, en af de tre må dog nok besluttes, at være på valg allerede om et år, da klubben aldrig bør stå i den situation, at mere end to medlemmer er på valg samtidig. Det må bestemmes på den nye bestyrelses første bestyrelsesmøde 20. Marts kl 19.

Valg af første suppleant til bestyrelsen (hvert år). Rolf valgtes

Valg af anden suppleant til bestyrelsen (hvert år). Eigil valgtes

Valg af revisorer: Jørgen og Jørn

Valg af revisorsuppleant: Karsten

Udtrækning af klubaktier: Ingen af de udtrukne aktionærer ønskede aktier indløst.

Eventuelt: Tommy foreslog at man fik trykt lidt materiale til brug ved forsøg på, at finde nye sponsorer, og Louise vil gerne deltage aktivt, hvis klubben laver et sponsorudvalg.

Aftenen sluttede rigtig positivt, ikke mindst med tanke på, at det lykkedes at finde en ny formand, og at udvide bestyrelsen fra 5-7 personer, og selvom det var vemodigt at sige farvel til klubbens første, og hidtil eneste, formand gennem alle klubbens 23 år, så tror vi alle i bestyrelsen, at der faldt en sten fra den gamle formands hjerte, da han nu må tro på, at vi nye nok skal passe godt på vores fantastiske klub.

Bestyrelsen takkede Finn for det kæmpe arbejde han har lagt i klubben, Finn lovede til gengæld fortsat, at ville hjælpe til med alle spørgsmål der måtte komme, og Frede overrakte på bestyrelsens vegne, den afgående formand en lille erkendtlighed for lang og tro tjeneste.

Næste bestyrelsesmøde er 20 marts kl 19.00, så er du fuld af gode ideer, så kom med dem til bestyrelsen.