Referat fra generalforsamlingen 2021I alt mødte 24 medlemmer op til generalforsamlingen, der efter medlemmernes indtagelse af stegt flæsk med kartofler, persillesovs og rødbeder, forløb som følger:

* Jens Funk valgtes som dirigent

* Formandens beretning af det forløbne år handlede ikke uventet om Corona, mundbind, nedlukning og alle de gener som det har forvoldt, men også at dartklubben valgte, at forlade os. Desuden mistede klubben Aros som hovedsponsor. Nævnt blev også, at Danacup blev aflyst, men at klubben klarer sig godt økonomisk, da vi blev begunstiget af kompensation fra puljer. Formanden glædede sig over, at klubbens sociale ånd igen kører på fuld tryk, hvor blandt andet mange af de i alt 65 medlemmer bakker op om præmieaftener, klubmesterskab, julefrokost osv. Klubben har sendt en ansøgning om tilskud til installation af ventilationsanlæg. Formanden afsluttede sin beretning med, at takke klubbens sponsorer.

* Kassereren skulle som næste punkt have fremlagt klubbens reviderede regnskab, men dette var ikke muligt pga sygdom. Udkastet til det endelige regnskab, og budget for næste år, blev læst op af formanden, og det bliver nu færdiggjort af den nye kasserer, med den tidligere kasserer som sparringspartner, og det blev besluttet ved håndsoprækning på generalforsamlingen, at klubbens to revisorer (for ikke at skulle indkalde til en ekstra generalforsamling) kan godkende det endelige regnskab og budget.

* To indkomne forslag blev vedtaget, det første - at ændre bestyrelsen til kun, at bestå af fem medlemmer i stedet for syv, blev vedtaget med 23 stemmer for, og 1 imod. Forslag nummer to, om at nedsætte kontingentet for unge fra 10-19 år til 250 kroner halvårligt, blev vedtaget med 22 stemmer for, og 2 undlod at stemme.

* Øvrige kontingenter fastholdes uændret.
* Da Jørgen Nielsen og Rolf Hansen ønskede at træde ud af bestyrelsen, skulle der vælges to nye, og de nye i bestyrelsen blev Frede Steen Olsen og Claus Heidemann Madsen
* Valg af formand sker i lige år, og Finn Larsen fortsætter derfor
* Ny kasserer i klubben blev Jens Funk
* Første suppleant blev Rolf Hansen, og Preben Jørgensen er anden suppleant.
* Festudvalget er fortsat Rolf Hansen og Søren Peter Gregersen
* Søren Peter og Kurt fortsætter som automatbestyrere
* Til revisorer valgtes Jørn Nielsen og Jørgen Nielsen
* Karsten Nielsen valgtes som revisor suppleant
* Udtrækning af klubaktier udsættes til næste generalforsamling.
* Under punktet eventuelt, spurgte Jan Christensen om overdækningen til rygerne, som har været på ønskesedlen siden generalforsamlingen 2019. Dette punkt kommer på dagsordenen på bestyrelsesmødet allerede førstkommende mandag.
Torben Madsen spurgte om muligheden for, at anskaffe et ekstra keglebord, og samtidig flytte de to poolborde ovenpå. Formanden nævnte at klubben har fået et tilbud på dette, men at det vil koste mellem 40-50.000 kroner, og at DGM bruger poolbordene, som derfor også lige er blevet renoveret.
Som sidste punkt under eventuelt blev nogle af klubbens bedste spillere opfordret til, at lære fra sig - måske skulle klubben tænke lidt mere over, at give nye spillere en lidt bedre introduktion til spillet.

Jørgen Nielsen tog ordet med henblik på, at få styr på turneringsholdene til den nye sæson. Det er altid et puslespil, at få dette til at gå op - at stille alle tilfreds. Nogle hold er givne på forhånd, fortsætter uændret fra sidste sæson, hvor andre ønsker at prøve noget nyt. Jørgen løser helt sikkert dette på bedste måde, ellers må folk jo melde ind.

Jørgen Nielsen der nu træder ud af bestyrelsen, stopper også som turneringsleder. Rolf Hansen der også fratræder bestyrelsen, tilbød sig som intern turneringsleder, men ellers har Jørgen lovet at indføre den nye turneringsleder, Frede i processen.


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

* Formand: Finn Larsen
* Kasserer: Jens Funk
* Turneringsleder: Frede Steen Olsen
* Sekretær: Claus Heidemann Madsen
* Old Boys Ansvarlig: Eigil Bak